Tuesday, March 16, 2010

疑问

这个星期五Thep,Jaclyn, Fiona....叫我去吃Shabu-Shabu...
我不知道自己要不要去~
我前几天才去来。再去的话,
妈咪可能不给~


怎么办!
你们觉得我该不该去?
很烦哦~---------------------------------------------------------
家族,很乱了。
我不知道自己在干什么。
很烦~
全部会员都很乱。。。。。。
怎么办!
Bi阿~救救藕.....

3 comments:

Xiia0 Pei said...

你问你妈妈看可不可以咯
然后再决定拉~
家族什么事啊?

::♥.xιаи:: said...

我其实也不是很想去哦。。
他们说是MCD。。
远~

тεиg ♥ said...

Pei:帮忙评分~

Xian :MCD 的确很远~